Raad van Beheer Logo

 

Wij mochten onderstaande uitnodiging ontvangen van de raad van Beheer :

 

Op 1 juli 2014 zijn een aantal wijzigingen in het ‘Besluit houders van dieren’ in werking
getreden. In artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren van het Besluit houders van dieren
is opgenomen dat het in Nederland verboden is gezelschapsdieren te fokken op een wijze
waarop het welzijn en gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.

Op 19 maart 2019 heeft de minister het rapport ‘Fokken met kortsnuitige honden’ als
bijlage gepubliceerd in het kamerdossier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Daarmee is er een wezenlijke verandering opgetreden met grote gevolgen voor de fokkerij
van, in dit geval, kortsnuitige rassen.
Het rapport bevat de criteria ter handhaving van artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren
en zal worden gebruikt door handhavende instanties zoals NVWA en LID.

Het fokken met kortsnuitige honden is alleen toegestaan met ouderdieren die aan de
criteria voldoen. Dat dit grote gevolgen heeft voor de fokkerij in Nederland mag duidelijk
zijn. Fokker, rasvereniging en Raad van Beheer zullen zich moeten houden aan de wet- en
regelgeving van de overheid.

Fokken met gezelschapsdieren moet op een verantwoorde wijze geschieden. Doelbewust
fokken met dieren die gebreken of afwijkingen hebben is niet toegestaan. Fokkers zullen
zich ervan moeten vergewissen welke kenmerken een dier heeft en niet zonder enig
vooronderzoek gaan fokken. Zo mag van degene die met een hond van een bepaald ras
fokt, worden verwacht dat hij enig inzicht heeft in de problemen die binnen dat ras spelen
en de mogelijkheden om overdracht naar nakomelingen te voorkomen.

Graag nodigen we alle leden uit voor deze informatie avond om u te informeren over de
stand van zaken m.b.t. artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren, de gevolgen van de wet
en handhavingscriteria, de gevolgen voor de kynologie in Nederland, de mogelijkheden
voor een gezonde fokkerij in de toekomst.

Gezien het belang voor ook ons ras zal de ASTCH aanwezig zijn bij deze informatie avond.
Graag ontvangen we van onze leden aandachtspunt specifiek betrekking hebbend op ons ras.